فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

مریم حاجی رحیمی
مریم حاجی رحیمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^